5 tips om plezier te houden in hardlopen

Ren je al een tijdje hetzelfde rondje of dezelfde afstand maar kom je maar niet onder je snelste tijd? Ik vertel je in deze blog waarom en wat je eraan kan doen!

Uit eigen ervaring weet ik dat altijd hetzelfde rondje rennen nogal saai kan worden. Je weet precies dat je aan het einde van de weg op 2 km bent en waar je je eindsprint naar huis kan inzetten omdat je nog maar 500 meter te gaan hebt. Maar hoe maak je jouw 5 km (of andere afstand) nou weer leuk om te rennen? Ik geef je een aantal tips die je vandaag nog kan toepassen, maar ook tips die op lange termijn effect hebben.

  1. Ren je rondje andersom of probeer eens een andere route.

Door niet steeds exact hetzelfde rondje te rennen ben je ook niet meer zo gefocust op de afstand die je al hebt afgelegd. Je bent minder bekend op een nieuwe route en kan dus moeilijk raden hoe ver je al bent. Probeer in een geleidelijk tempo te rennen en niet te snel te starten en na de eerste km af te zwakken. Bewaar nog een eindsprintje voor het laatst, maar ga daarvoor niet de rest van de run rustig aan doen want vaak heb je meer in je dan je denkt! (Ja, zelfs die laatste kilometer!)

2. Laat je oortjes thuis en zet het geluid van je run app uit.

Het kan soms demotiverend werken als je running app je gemiddelde tijd zegt. Probeer daar niet op te focussen. Voor mij werkt het ook beter als ik geen muziek luister tijdens het rennen, omdat ik mijn tempo dan aanpas aan de muziek en soms ongemerkt langzamer loop dan wanneer ik geen muziek luister.

3. Schrijf je in voor een wedstrijd of evenement en train daar naartoe.

Het kan helpen om een doel te stellen om naartoe te werken. En natuurlijk is het extra leuk om eens de sfeer van een hardloopevenement mee te maken. Mijn ervaring is dat ik tijdens zo’n evenement sneller ren omdat er zoveel mensen langs de kant staan aan te moedigen langs de hele route. Ook helpt het tijdens zo’n evenement om je vast te houden op iemand die nét iets sneller als jou rent. Kun je weer mooi een persoonlijk record neerzetten!

4. Stel niet uit!

Van uitstel komt afstel.. We weten het allemaal! Ook ik heb wel eens geen zin om te rennen, ook al ga ik soms maar een keer per week of zelfs maar een keer per twee weken. Trek je renschoenen aan en gaan! Niks fijner dan een voldaan gevoel na je run, die is weer mooi meegenomen!

5. Combineer rennen met krachttraining

Door krachttraining met hardlopen te combineren, kun je meer uit hardlopen halen dan je denkt. Krachttraining versterkt de beenspieren en heeft een positief effect op je uithoudingsvermogen en tijd. Let wel op dat je niet vóór je run krachttraining gaat doen. Liever op dezelfde dag na de run, en daarna een rustdag nemen.

Have you been running the same lap or the same distance for a while, but do not you come under your fastest time? I tell you in this blog why and what you can do about it!


From my own experience I know that always running the same lap can become boring. You know exactly that at the end of the road you are at 2 km and where you can take your final sprint home because you only have 500 meters to go. But how do you make your 5 km (or other distance) fun to run again? I give you some tips that you can apply today, but also tips that have long-term effects.


1. Run around the other way around or try another route.
By not always running the exact same lap you are not so focused on the distance you have already passed. You are less familiar on a new route and therefore can not guess how far you are already. Try to run at a gradual pace and not start too quickly and after the first km to weaken. Save a final sprint for the last time, but do not go on doing the rest of the run because you often have more in you than you think! (Yes, even the last kilometer!)


2. Leave your ears phones at home and turn off the sound of your run app.
It can sometimes be demotivating if your running app says your average time. Do not try to focus on that. For me it also works better if I do not listen to music while running, because I then adjust my tempo to the music and sometimes go unnoticed slower than when I do not listen to music.


3. Sign up for a competition or event and train there.
It can help to set a goal to work towards. And of course it is extra nice to experience the atmosphere of a running event. My experience is that I run faster during such an event because there are so many people along the side encouraging along the entire route. It also helps during such an event to hold on to someone who is running a bit faster than you. Can you make a personal record again!


4. Do not delay!
Delaying is cancelling .. We all know! I also do not feel like running, even though I sometimes only go once a week or even once every two weeks. Put on your running shoes and go! Nothing nicer than a satisfied feeling after your run, that is nice again!


5. Combine running with strength training
By combining strength training with running, you can get more out of running than you think. Strength training strengthens the leg muscles and has a positive effect on your endurance and time. Note that you will not do strength training before your run. Rather on the same day after the run, and then take a rest day.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s