Typical Swedish traditions

In deze blog vertel ik wat meer over de dingen die Zweedse mensen altijd in de zomer doen en wat de tradities zijn rond deze tijd van het jaar.

Regen, hagel of zonneschijn, je hoort buiten te zijn

Zodra een glimp van de zon verschijnt, beginnen de Zweedse restaurants en cafés hun tafels en stoelen buiten te zetten, klaar om wat zonnestralen te vangen, of misschien meer waarschijnlijk, een paar regendruppels.

Het Zweedse verlangen om buiten te zijn in de zomer lijkt altijd troef van de werkelijke tevredenheid van het buiten zijn, zelfs als het weer niet bijzonder zomers is. In andere landen, zou een kille dag in augustus of een winderige juli ’s avonds een wijziging van de plannen hebben, van degenen die hadden gehoopt om hun tijd te besteden aan een terras en van een glaasje wijn te genieten, maar niet in Zweden.

Barbecueën is een big deal

Als er een geur is die Zweedse parken definieerd in de zomer is dat de verbranding van vlees op barbecues. De grill is de methode bij uitstek om buiten te eten in Zweden, en als je dacht dat het zo simpel is als het nemen van een paar platen van vlees en wat groenten op een aantal brandende kolen, heb je je vergist.

Iets gedaan krijgen is een nachtmerrie

Mensen in Zweden willen graag lange vakanties. Misschien vanwege de korte duur van het zomerseizoen en de noodzaak om te profiteren van het vrije leven buiten werk. Voor iedereen die onlangs is verhuisd naar Zweden, uw favoriete café is gesloten voor een maand, werk waar niemand te vinden is, of het oversteken van een meestal drukke straat zonder in aanraking te komen met verkeer.

Het grootste nadeel van de massa vakantie Zweden is dat het ongelooflijk moeilijk is om iets te doen tijdens het hoogtepunt van de zomer. Terwijl belangrijke openbare diensten zoals ziekenhuizen open blijven, werken er tijdens de zomerperiode weinig mensen, wat hoge wachttijden oplevert.


Klusjes zijn leuk, en outdoor toiletten bestaan nog steeds

Zelfs wanneer de lange vakantie voorbij is, op elk willekeurig zomer weekend zullen veel Zweden ontvluchten aan hun gebruikelijke huizen voor een kleinere, meer fundamentele woning buiten de stad. De legendarische Sommarstuga ( ‘zomerhuis’) is herkenbaar doordat het meestal op basis van hout gebouwd is en het gebrek aan iets dat kan worden beschouwd als een semi-moderne gemak. Met andere woorden, als u op zoek bent naar een spoelwc, ben je op de verkeerde plaats. Maar de Zweden houden er nog steeds van.

Twintig procent van de Zweden (ongeveer 1,8 miljoen mensen) bezitten een zomerhuis, terwijl meer dan 50 procent van de bevolking toegang heeft tot zo’n huis. Voor een buitenstaander die nog steeds in de stad woont in het weekend, wat de lokale bevolking eigenlijk doet met deze mythische woningen blijft een mysterie, maar er zijn geruchten over tuinieren. Het is ontspannend, blijkbaar.

Uit eten buiten het seizoen is een no-no

In het geval het je nog niet is opgevallen, tradities zijn de sleutel tot de Zweedse zomer ervaring, en dat zie je terug in voedsel. Het einde van de zomer luidt, het is de enige tijd van het jaar die wordt beschouwd als sociaal aanvaardbaar om twee producten in het bijzonder te eten: rivierkreeft en gefermenteerde haring.

De ‘crayfish-parties’ vinden plaats in augustus of in het begin van september, als gevolg van de lokale beperkingen als de schelpdieren kunnen worden gevangen. Deze dagen wordt echter het grootste deel van de rivierkreeft die de Zweden eten geïmporteerd, dus er is geen reden waarom het niet het hele jaar door zou kunnen worden gegeten.

Vanwege het risico van overbevissing, werden de beperkingen op de kreeftvangst in de vroege jaren 1900 geïntroduceerd. Het seizoen was beperkt tot een paar maanden vanaf augustus. Rivierkreeft werd daarmee een exclusieve en zeer gewilde lekkernij.


Vandaag de dag, de ingevoerde rivierkreeften worden nu het hele jaar door aangeboden, maar weinig Zweden zijn bereid om de seizoensgebonden traditie te verlaten. In het begin van augustus, zet de media aan voor het feest met gedetailleerde testen van het aanbod van het afgelopen jaar, tips van beroemdheden en lijsten van rangschikking van de verschillende merken.

In this blogpost I would like to tell you a bit more about the things Swedish people do in the summer and what the traditional things are at this part of the year.

Come rain, hail or shine, you will be outside

As soon as the year produces a glimpse of sunshine, Swedish restaurants and cafes start to offload their tables and chairs outside, ready to pull in extra punters who want to catch a few rays, or as is perhaps more likely, a few raindrops.

The unwavering Swedish desire to be outside during the summer always seems to trump the actual satisfaction of being outside even when the weather is not particularly summery. In other countries, a chilly August day or a gusty July evening would provoke a change of plans from those who had hoped to spend their time on a terrace sipping wine, but not in Sweden.

Barbecuing is a big deal

If there is a smell which defines Swedish parks in the summer time it is that of the burning of lighter fluid on barbecues. Forget packing a feeble picnic, the grill is the method of choice for outdoor eating in Sweden, and if you thought it was as simple as throwing a few slabs of meat and some vegetables on top of some burning coals, you are gravely mistaken.

Getting anything done is a nightmare

Swedes like holidays, and in particular, they like long ones. Perhaps owing to the brevity of the nation’s summer season and the need to take advantage of it while it’s still around, many choose to take a four-week block off from work rather than spread their vacation out. For anyone who has recently moved to the country, turning up to your favourite café to find it is closed for a month, turning up at work to find no one is there, or crossing what is usually a busy street without encountering any traffic at all can be something of an unsettling experience.

The biggest downside to Sweden’s mass vacation is that it can be incredibly difficult to get anything done during the height of summer. While important public services stay open for the period, their staff numbers tend to be greatly reduced, leading to frustratingly long waiting times.

Chores are fun, and outdoor toilets still exist

Even when the month-long vacation is over, on any given summer weekend many Swedes will flee their usual homes for a smaller, more basic dwelling outside of the city. The fabled sommarstuga (‘summer house’) is identifiable from its usually wood-based construction and lack of anything that may be considered a semi-modern amenity. In other words, if you’re looking for a flushing toilet, you came to the wrong place. Yet the Swedes still love it.

Twenty percent of Swedes (around 1.8 million people) own a summer house, while more than 50 percent of the population has access to one. For an outsider who continues to inhabit the city during the weekends, what the locals actually do at these mythical residences remains a mystery, but there have been rumours of gardening and excessive handiwork. It’s relaxing, apparently.

Eating out of season is a no-no

In case you haven’t noticed by now, traditions are key to the Swedish summer experience, and that extends to food. The tail end of the summer ushers in the only time of the year it is considered socially acceptable to eat two foodstuffs in particular: crayfish and surströmming, or fermented herring.

Crayfish eating and the parties that go with it generally take place in August or at a stretch September, owing to a time in years gone by when local restrictions were placed on when the shellfish could be fished. These days however, most of the crayfish Swedes eat are imported, so there is no reason why it couldn’t be eaten all year round.

Due to the risk of over-fishing, restrictions on river crayfishing were introduced back in the early 1900s. The season was limited to a couple of months from August. Crayfish thus became an exclusive and much sought-after delicacy. The crayfish population in rivers and lakes has also been decimated on a number of occasions by a dreaded parasitic mould.

Today, imported crayfish are on sale all year round, but few Swedes are prepared to abandon the seasonal tradition. In early August, the media set the scene for the feast with detailed tests of the current year’s offerings, tips from celebrities and lists ranking the various brands.

In some years, Chinese crayfish are deemed best, in others those imported from the US. But Swedish crayfish − needless to say − always win. The trouble is, they are very expensive. Whatever their origin, crayfish in Sweden are cooked as the Swedes like them – in a brine, with plenty of crown dill.’

The very few who have private access, of course, catch their own crayfish. The little creatures are night animals, so fishing has to be done after dark. They are caught in wire traps and the bait is often rotten or raw fish. Crayfish must be alive when placed in the saucepan of boiling liquor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s